Školení řidičů

Profesní školení řidičů - Týká se řidičů, kteří řídí motorové vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny C, C+E, D a D+E nebo řidičské oprávnění uznávané jako rovnocenné.


Vstupní školení - Školení se provádí formou výuky a výcviku a je zakončeno zkouškou z profesní způsobilosti řidičů. Po absolvování vstupního školení a zkoušky řidič obdrží potvrzení o úspěšném absolvování školení do svého řidičského průkazu.
Pravidelné školení - Pravidelné školení je prohloubení znalostí získaných při vstupním školení. Pravidelné školení se provádí formou výuky. Řidič je povinen se zúčastnit pravidelného školení v celkovém rozsahu 35 hodin do konce pátého roku od data vydání průkazu.
Dále provádíme tzv. "Malé školení" - referenti - Školení odborné způsobilosti řidičů referentských vozidel dle osnovy:
 • Povinnosti zaměstnavatele -§133, zákoníku práce 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • § 349 odst. 1 ZP – dopravní předpisy a zákon o provozu na pozemních komunikacích, právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č.200/1990Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Zák.465/2006Sb §10 povinnosti provozovatele vozidla
 • Vyhl. č. 167/2002 Sb., kterou se provádí Zákon č. 247/2000Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů,ve znění Zákona č. 478/2001 Sb.a vyhl. 30/2001 Sb.
 • Vyhl. Č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (obzvláště § 32 odst. 6 povinná výbava aut, příloha č. 14 – obsah autolékárničky)
 • Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky (způsob organizace práce a pracovní postupy při silniční dopravě, bezpečnostní přestávky atd.)

Zjednodušený výklad osnovy školení:
dopravní značky, základní povinnosti účastníků silničního provozu, povinnosti řidiče a přepravované osoby,povinnosti provozovatele vozidla,jízda v jízdních pruzích, předjíždění, rychlost jízdy, jízda křižovatkou, vjíždění na pozemní komunikaci, zastavení a stání, znamení o změně směru jízdy, osvětlení vozidel, provoz na dálnicích, jízda vozidel s právem přednostní jízdy, omezení jízdy některých vozidel, dopravní nehoda a povinnosti účastníků a hlášení Policii ČR, pojištění odpovědnosti z provozu, zastavování vozidel, řidičské oprávnění,podmínky jeho udělení, zabránění v jízdě, zadržení řidičského průkazu, registr řidičů, bodové hodnocení právních deliktů, pořádkové pokuty, místní provozní bezpečnostní předpisy dle Vl. nařízení 168/2002Sb., bezpečnostní přestávky, defenzivní jízda a zásady bezpečné jízdy.
Naše autoškola je držitelem „Akreditace k provozování školicího střediska“ pro skupiny C, E, D.
Novela zákona 247/2000 Sb. nabývá účinnosti 1. dubna 2008, která zásadním způsobem mění dosavadní způsob školení řidičů.Zásadní změna je pro řidiče, kteří nebyli povinni být držiteli osvědčení profesní způsobilosti řidiče, se stává povinností. Od 1.dubna 2008, platí povinnost být držitelem osvědčení profesní způsobilosti řidiče, který řídí motorové vozidlo o maximální přípustné hmotnosti nad 3.500 kg, nebo s více než 8 místy k sezení, kromě místa řidiče.
Nahrazení dosavadních „průkazů profesní způsobilosti řidiče“ záznamem v řidičském průkazu
Právní úprava dosud předpokládala, že řidičům z povolání, kteří v rámci své profese řídí vozidla skupiny C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D nebo D+E, bude jako doklad o tom, že se podrobili předepsaným školením, vydáván průkaz profesní způsobilosti řidiče, jímž budou v provozu svou profesní způsobilost prokazovat. Po přehodnocení požadavků vyplývajících ze směrnice 2003/59/ES, a též v souladu s hledáním úspor veřejných prostředků, bylo nicméně od 19. ledna 2013 přistoupeno k tomu, že po uplynutí platnosti dosavadních průkazů profesní způsobilosti řidiče již nebudou vydávány tyto průkazy nové, nýbrž že se profesní způsobilost zaznamená přímo do řidičského průkazu, a to pomocí unijního harmonizovaného kódu 95 s uvedením data platnosti profesní způsobilosti.
Zvláštní průkaz profesní způsobilosti bude nadále vydáván pouze těm řidičům z povolání, kteří nejsou držiteli českého řidičského průkazu, což představuje pouze zlomek dosavadních držitelů průkazů profesní způsobilosti řidiče. Záznamy o pravidelném školení řidičů budou nově evidovány v rámci registru řidičů.
Zkrácení platnosti některých nově vydávaných řidičských průkazů
Zatímco před novelou byly nové řidičské průkazy vždy vydávány s platností na 10 let, novela nově zavádí v případě některých řidičských průkazů pouze pětiletou platnost, a to opět v souladu s požadavky směrnice 2006/126/ES. Konkrétně se to týká těch řidičských průkazů, jimiž jejich držitel osvědčuje držení oprávnění i pro skupinu C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D nebo D+E, neboli řidičské oprávnění pro nákladní automobily nad 3,5 tuny nebo autobusy.
Uvedená změna mj. bezprostředně souvisí s tím, že tyto řidičské průkazy budou sloužit i k prokazování profesní způsobilosti, přičemž pravidelná školení řidičů z povolání probíhají právě v pětiletých periodách.
Platnost řidičských průkazů vydaných před 19. lednem 2013 se nijak nemění, a to ani tehdy, pokud se jimi osvědčuje řidičské oprávnění pro nákladní automobily (C1 nebo vyšší) nebo pro autobusy (D1 nebo vyšší). Pokud však jejich držitel je současně držitelem průkazu profesní způsobilosti řidiče, bude povinen požádat o nový řidičský průkaz, do kterého mu bude po skončení platnosti průkazu profesní způsobilosti řidiče jeho profesní způsobilost zaznamenána pomocí harmonizovaného kódu 95.
Školení odborné způsobilosti řidičů
Pravidelné roční 7 hodinové školení řidičů:
Pokud řidič již vlastní Profesní průkaz je zákonem stanovena povinnost zúčastňovat se pravidelných ročních 7 hodinových kurzů. Pravidelné školení je pouze teoretické, předmětem je prohloubení znalostí a probíhá formou výuky a na konci není vyžadována zkouška.

Pravidelné školení probíhá vždy v pětiletých cyklech. Řidič absolvuje celkem 35 hodin výuky,rozdělených do ročních kurzů v rozsahu sedmi hodin.Učební osnova pravidelného školení navazuje na učební osnovu vstupního školení a je doplněna o aktuální témata z těchto oblastí:
 1. Pravidla silničního provozu, výklad a použití v praxi
 2. Dopravní předpisy jiných států
 3. Teorie zásad bezpečné jízdy
 4. Defenzivní přístup k řízení motorových vozidel
 5. Technika současných motorových vozidel
 6. Vliv pneumatik na bezpečnost
 7. Převzetí nákladu, naložení, upevnění a předání
 8. Základní znalosti s manipulací nebezpečného zboží
 9. Mezinárodní doprava
 10. Ekonomika provozu v návaznosti na oblasti uvedené v písm. c, f

Důležité materiály
Zákon č. 374/2007 Sb. o školení
Vyhláška č. 156/2008 Sb. o školení
Testy pro profesní průkaz - Zkouška profesní způsobilosti (ZPZ) - skupiny C a D

V případě zájmu o některé z výše uvedených školení kontaktujte výhradně paní Janu Chalupnou na tel.: 602 115 587